Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (10)

Come join us in worship! Sat 10:30 AM  #Lindenhurst #Worship #Messianic #Church