Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (11)

Come join us in worship! Sat 10:30 AM  #Lindenhurst #Worship #Messianic #Church

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (10)

Come join us in worship! Sat 10:30 AM  #Lindenhurst #Worship #Messianic #Church

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (9)

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (8)

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (7)

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (6)

Shabbat Shalom

Shabbat Shalom (5)